eactive

Wystawianie umów o dzieło i zlecenia

Program Contract Manager służy do generowania umów cywilnoprawnych. Umożliwia wystawianie umów zlecenie, umów o dzieło oraz rachunków.

 

Darmowy artykuł do pobrania. Dowiedz się:

- jak łatwo i szybko zaoszczędzić,

- jak uniknąć płacenia składek ZUS,

- kiedy zastąpić umowę o pracę umową cywilnoprawną,

- kiedy podpisać umowę o dzieło, a kiedy umowę zlecenia.

Umowa o dzieło czy zlecenia - oszczędzaj zatrudniając pracowników

PROGRAM NIE JEST DŁUŻEJ DOSTĘPNY W SPRZEDAŻY


Contract Manager to program do zarządzania umowami z pracownikami:

 • Wystawia umowy o dzieło i umowy zlecenia,
 • Generuje rachunki do umów,
 • Oblicza koszty uzyskania przychodu,
 • Oblicza zaliczkę na podatek dochodowy. 

Szczegółowy opis programu Contract Manager


Interfejs programu jest przejrzysty i zapewnia swobodne poruszanie się pomiędzy oknami dialogowymi. Twórcy aplikacji zadbali nie tylko o doskonałą nawigację, ale także funkcje ułatwiające i przyśpieszające codzienną pracę.

Aplikacja sklada się z czterech modułów:
1. Moje dane
2. Lista pracowników
3. Lista umów
4. Moje szablony

1. "Moje dane".


Tu wprowadzamy  podstawowe informacje o firmie, takie jak nazwa i adres siedziby. Dane te są wykorzystywane przez system przy wystawianiu umowy. Tutaj też wybieramy ustawienia wykożystywane później dla całego konta jak typ numeracji umów.Możemy wybrać jedną z dwóch opcji numeracji:
 • automatyczną (system automatycznie nadaje umowom kolejne numery),
 • ręczną (samodzielnie numerujemy umowy).
Dodatkowo w wersji numeracji automatycznej, możemy wybrać pomiędzy numeracją miesięczną (nazwa dokumentu zawiera miesiąc w którym umowa została podpisana) lub roczną (nazwa dokumentu zwiera jedynie rok w którym umowa została podpisana).

Przykład numeracji automatycznej, miesięcznej:
 • dla umowy o dzieło: UD/{NR}/{MM}/{RRRR},
 • dla umów zlecenia: UZ/{NR}/{MM}/{RRRR}.
Przykład numeracji automatycznej, rocznej:
 • dla umowy o dzieło: UD/{NR}/{RRRR},
 • dla umowy zlecenia: UZ/{NR}/{RRRR}.

2. "Lista pracowników".


W zakładce Moi pracownicy znajduje się tabela z wykazem pracowników. Zawiera ona najważniejsze informacje o pracowniku:
 • imię i nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • domyślny koszt przychodu,
 • domyślny rodzaj umowy podpisywanej z pracownikiem.
W oknie z nazwiskiem pracownika, umieszczone są dwa przyciski, umożliwiające podgląd danych pracownika, które podawaliśmy przy jego rejestracji oraz ich edytowanie. W ostatniej kolumnie, znajdziemy przycisk "generuj umowę", pozwalający na stworzenie nowej umowy dla pracownika. Zawartość tabeli można sortować według nagłówków kolumn.


Filtrowanie danych


Przy dużej liczbie zatrudnionych osób bardzo przydatne są filtry na podstawie których, możemy wyświetlić tylko interesującą nas grupę pracowników lub wyszukać jednego konkretnego podwładnego. Pracowników możemy filtrować lub wyszukiwać na podstawie:
 • imienia,
 • nazwiska,
 • numeru NIP,
 • numeru PESEL,
 • daty urodzenia,
 • kosztów przychodu,
 • rodzaju umowy,
 • daty zawarcia umowy,
 • daty zakończenia umowy.
Co ważne, zastosować możemy jedno lub kilka kryteriów filtrowania jednocześnie.

Pod tabelą znajduje się przycisk „Dodaj pracownika”, który pozwala na wprowadzenie do systemu informacji o nowo zatrudnionej osobie i jej rejestracje jako nowego pracownika.

 

Dodaj nowego pracownika

Nowych pracowników dodajemy do systemu wypełniając tabelę, która zawiera wszystkie niezbędne dane, potrzebne do wystawienia umowy, a także elementy ułatwiające i przyśpieszające ich generowanie. I tak podajemy tu między innymi:
 • adres zameldowania,
 • adres korespondencyjny,
 • numer konta bankowego,
 • adres Urzędu Skarbowego.
Z nowatorskich rozwiązań, ułatwiających pracę, wymienić można wybór:
 • domyślnej formy płatności dla pracownika (gotówka, przelew),
 • domyślnej formy umowy podpisywanej z pracownikiem,
 • domyślnych kosztów uzyskania przychodu.
Niezależnie od ustawień jakie tu przypiszemy do pracownika, przy wystawianiu umowy, mamy możliwość ich zmiany. Oznacza to,że system jest elastyczny i w odróżnieniu od wielu innych, nie blokuje działań użytkownika. Pozwala także na wystawianie dla jednego pracownika różnego typu umów, na różnych warunkach.


Funkcja e-mail formularzE-mail formularz to funkcja umożliwiająca wysłanie do przyszłego pracownika, systemowego maila z formularzem osobowym do wypełnienia. Program wysyła wiadomość na wskazany adres e-mail. Pracownik wypełnia dane, które zostają zapisane bezpośrednio  w systemie. W ten sposób oszczędzamy czas, ponieważ nie wprowadzamy danych do systemu- pracownik robi to za nas.

3. "Lista umów".

Zakładka zawiera listę wszystkich podpisanych umów z pracownikami. System pozwala na wprowadzenie dowolnej liczby umów. Analogicznie do zakładki "Lista pracowników", okno zawiera przejrzystą tabelę z najistotniejszymi informacjami o każdej umowie:
 • imię i nazwisko pracownika z którym zawarta jest umowa,
 • numer umowy,
 • data zawarcia umowy,
 • data zakończenia umowy,
 • rodzaj umowy,
 • czy do umowy został wystawiony rachunek dla pracownika.
W okienku z numerem umowy umieszczone są guziki, których kliknięcie pozwala nam na pracę z każdą umową. Dostępne działania na umowach to:
 • zaznaczenie wybranych dokumentów,
 • pobranie w formacie PDF,
 • podejrzenie szczegółów umowy,
 • edytowanie umowy,
 • usunięcie umowy.
Wystawienie do umowy umożliwia klikniecie w zielony znak plusa w kolumnie "Rachunek". Gdy rachunek do umowy został już wygenerowany,  możemy go analogicznie jak w przypadku umowy:

 • zaznaczyć/odznaczyć,
 • pobrać w w formacie PDF,
 • edytować,
 • usunąć.
Umowy w tabeli, domyślnie uszeregowane są zgodnie z wybaraną przez nas numeracja. Można je oczywiście sortować według nagłówków kolumn.
Przy dużej liczbie umów bardzo przydatne są filtry na postawie których, możemy wyswietlić interesującą nas grupę umów lub wyszukać jeden konkretny dokument. Umowy możemy filtrowąć lub wyszukiwać według:
 • pracownika,
 • numeru umowy,
 • typu numeracji.
Umowy tabeli, domyślnie uszeregowane są zgodnie przez nas numeracją. Można je oczywiście sortować według nagłówków kolumn.
przy dużej liczbie umów przydatne sa filtry na podstawie których, mozemy wyświetlić interesującą nas grupę umów lub wyszukać jeden konkretny dokument.  Umowy możemy filtrować lub wyszukiwać według:

 • pracownika,
 • numeru umowy,
 • typu numeracji,
 • daty zawarcia umowy,
 • daty zakończenia umowy,
 • rodzaj podpisanej umowy,
 • rachunku do umowy.

Tu także możemy jednocześnie zastosować więcej niż jedno kryterium filtrowania.

Pod tabelą znajdują się przyciski "Pobierz zaznaczone" oraz „Dodaj umowę”. Pierwszy z nich powoduje pobranie w formacie PDF wszystkich zaznaczonych umów. Drugi, pozwala na wprowadzenie do systemu kolejnej umowy.


Dodaj umowęDodając nową umowę, wybieramy kolejno:
 • pracownika (nowego lub istniejącego),
 • rodzaj umowy (automatycznie pojawi się rodzaj umowy, który zosta włybrany jako domyślny przy rejestracji pracownika (możliwość zmiany),
 • numer umowy- automatycznie pojawi się rodzaj numeracji, który został wybrany jako domyślny przy wypełnianiu danych (możliwość zmiany),
 • datę zawarcia umowy,
 • datę zakończenia umowy,
 • wypełniamy pole z treścią umowy.
Po wprowadzeniu tych danych, klikamy przycisk "Zapisz" i umowa zostaje dodana.

4. "Moje szablony"


Aplikacja Contract Manager posiada dwa systemowe szablony umów. Zakładka Moje szablony umożliwia edycję istniejących szablonów systemowych według własnego uznania, a także wprowadzanie własnych wersji tekstów umowy. Do systemu można wprowadzić nieograniczoną liczbę szablonów, stale można je także modyfikować. Przy wystawianiu umowy, z listy rozwijanej wybieramy szablon.Twórcy aplikacji optymalnie opracowali jej funkcjonalność. Obsługa programu jest bardzo prosta, większość działań wykonywana jest przez użytkowników intuicyjnie.Interfejs jest przejrzysty, brak jest zbędnych zakładek. System wyróżnia także doskonała nawigacja. Wprowadzona jest duża liczba przejść i linków pomiędzy stronami, która jednak nie powoduje, braku orientacji u użytkownika, gdzie aktualnie się znajduje. Zapewnia to szybkie i sprawne przemieszczanie się po systemie, czyli szybką i efektywna pracę.
Bardzo duża zaleta, to możliwość edycji wystawionych już dokumentów, a także możliwość zmiany ustawień ogólnych przy wystawianiu umów. System w żaden sposób nie ogranicza działań użytkownika. Nie można zapomnieć także o wysokiej funkcjonalności programu. Dzięki szerokiej gamie filtrów, na podstawie których umowy i pracowników możemy wyświetlać według różnych kryteriów, mamy możliwość wyselekcjonowania tylko tej grupy, która nas rzeczywiście interesuje.

 

 

 

 

Polityka PrywatnościWłaścicielem i administratorem bazy mailingowej jest firma Eactive s.c. Do bazy zapisuje się każdy, kto na serwisach należących do Eactive s.c pozostawi adres mailowy.

Podstawową ideą Polityki Prywatności firmy Eactive s.c. jest zasada, że nie sprzedaje ona i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych i adresowych klientów i użytkowników swoich serwisów.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów należących do Eactive s.c oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Eactive s.c.

Wiadomości

Eactive s.c zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Eactive s.c. rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. informacje o nowych usługach i produktach, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów Eactive s.c.

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Eactive s.c.

Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów i usług należących do Eactive s.c możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Zamawianie usług i produktów

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez serwisy Eactive s.c wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na serwisach należących do Eactive s.c. przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum, dostępne są dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Eactive s.c. nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należących do Eactive s.c. mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Eactive s.c zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta Eactive s.c i użytkownika serwisów należących do Eactive s.c obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.